Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby

Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby (dále jen ÚFTaRT) v Opavě je jedním z vysokoškolských pracovišť v České republice, které se specializuje na výuku a rozvoj dovedností v oblasti audiovizuálního umění. Nabízíme širokou škálu studijních programů a kurzů, které pokrývají různé aspekty filmové, televizní a rozhlasové tvorby, jako jsou scenáristika, dramaturgie, režie, kamera, střih, zvuk, produkce a další.

Ústrav spolupracuje s řadou profesionálních partnerů z oblasti filmu, televize a rozhlasu, což studentům umožňuje získat cenné kontakty a možnosti pro stáže a praxi. Škola také pořádá různé workshopy, semináře a přednášky s renomovanými odborníky z oboru, jež studentům poskytují inspiraci a možnost rozšířit jejich znalosti.

ÚFTaRT je hrdý na své absolventy, kteří dosáhli úspěchu v různých oblastech audiovizuálního umění. Pracují jako režiséři, scenáristé, kameramani, střihači či asistenti těchto profesí nebo jako vedoucí výroby v televizním či filmovém průmyslu, zatím co jiní se věnují výuce nebo výzkumu v oblasti audiovizuální tvorby.

V Opavě se nachází moderní vybavení, které zahrnuje špičkové kamery, střižny a další technické prostředky potřebné pro kvalitní výuku a tvorbu audiovizuálních děl. Kromě toho je škola obklopena krásným historickým městem Opava, což studentům poskytuje inspirativní prostředí pro jejich tvůrčí práci.

Virtuální prohlídka ↗

Užijte si virtuální prohlídku našeho ústavu. Ideální pro zájemce o studium.

Aktuální Projekty ↗

Zůstaňte v obraze a prohlédněte si naše aktuální projekty.

EN// The Institute of Film,
Television, and Radio Production

The Institute of Film, Television, and Radio Production (hereinafter referred to as ÚFTaRT) in Opava is one of the higher education institutions in the Czech Republic specializing in teaching and developing skills in the field of audiovisual arts. This institution offers a wide range of study programs and courses covering various aspects of film, television, and radio production, such as screenwriting, directing, camera work, editing, sound, production, and more.

ÚFTaRT collaborates with numerous professional partners from the film, television, and radio industry, providing students with valuable contacts and internship opportunities. The school also organizes various workshops, seminars, and lectures with renowned experts in the field, offering students inspiration and the opportunity to expand their knowledge.

ÚFTaRT is proud of its graduates who have achieved success in various areas of audiovisual arts. Many of them work as directors, screenwriters, cameramen, editors, or producers in the film industry, while others dedicate themselves to teaching or research in the field of audiovisual production.

Opava houses modern equipment, including cutting-edge cameras, editing suites, and other technical resources necessary for high-quality education and the creation of audiovisual works. Additionally, the school is surrounded by the beautiful historical city of Opava, providing students with an inspiring environment for their creative work.